Projekt "Oto Hałabała, zna go Polska cała"

W roku szkolnym 2021/22 grupa Biedronki będzie brała udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym dla przedszkoli „Oto Hałabała, zna go Polska cała”. Projekt polega na realizacji zadań przez grupę przedszkolną. W tym projekcie ważna jest maskotka krasnala Hałabały który będzie towarzyszyć dzieciom przez cały rok.

Cel główny projektu:

  • wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, rozbudzenie ciekawości przyrodniczej, promowanie czytelnictwa, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie.

Cele szczegółowe:

budzenie zaciekawienia otaczającym światem,

poznawanie rzeczywistości przyrodniczej poprzez

obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie,

wyrabianie właściwego stosunku do otaczającej przyrody,

właściwe reagowanie na cierpienie ludzi i zwierząt,

dostrzeganie zależności pomiędzy stanem naturalnego środowiska a zdrowiem człowieka,

kształtowanie pozytywnych cech charakteru, takich jak: chęć niesienia pomocy

potrzebującym, oszczędność, gospodarność, empatia,

rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez dokonywanie odpowiednich wyborów,

kształtowanie umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów przyrodniczych