Projekt #20minutdlaMATEMATYKI – edukacja matematyczna w domu i w przedszkolu

Projekt #20minutdlaMATEMATYKI– edukacja matematyczna w domu i w przedszkolu

Cel główny projektu:

  • Wprowadzanie skutecznych zmian w edukacji matematycznej zgodnej z potrzebami rozwojowymi dzieci w przedszkolu poprzez świadome włączanie się do projektu #20minutdlamatematyki nauczycieli (placówek) i rodziców

 Cele szczegółowe

 Zachęcenie do włączania się do projektu celem organizowania efektywnej edukacji matematycznej wg koncepcji Dziecięcej Matematyki autorstwa E. Gruszyczk-Kolczyńskiej.

  • Zapoznanie z koncepcją Dziecięcej Matematyki® autorstwa E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.
  • Motywowanie do wprowadzania zmian w edukacji matematycznej we współpracy placówek z rodzicami.
  • Świadome stosowanie reguł i prawidłowe używanie pojęć matematycznych zawartych w Dziecięcej Matematyce® przez nauczycieli i rodziców w edukacji przedszkolnej wczesnoszkolnej, jak i domowej.
  • Doskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie nowatorskich metod i form pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym do prowadzenia zajęć, zabaw z edukacji matematycznej i dzielenia się tymi kompetencjami z rodzicami.
  • Dostrzeganie możliwości efektywnego uczenia się przez dzieci poprzez stwarzanie i wykorzystywanie codziennych sytuacji życiowych do utrwalania wiadomości i umiejętności matematycznych.
  • Wykorzystywanie okazji do upowszechniania wiedzy o skutecznych metodach i sposobach uczenia matematyki.
  • Utrwalenie własnych wiadomości i umiejętności z zakresu podstaw matematyki.

 Metody działania

Uczenie czynnościowe, czyli poprzez działanie – dziecko nie uczy się matematyki wypełniając zadania w podręcznikach lub na kartach pracy, tylko poprzez manipulację przedmiotami, doświadczanie, próby, popełnianie błędów, w czasie i przestrzeni