Ramowy rozkład dnia


RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI MŁODSZYCH (3-4 lata)

PRZEBYWAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU 9 GODZIN 


 

7:00     8:00    

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

8:00     8:15    

Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę).

8:15     8:30     Przygotowanie do śniadania
8:30     9:00     Śniadanie
9:00     9:30     Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
9:30     10:15     Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
10:15     11:45    

Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.

11:45     12:00     Przygotowanie do obiadu.
12:00     12:30     Obiad
12:30     13:45     Odpoczynek po obiedzie.
13:45     14:00     Przygotowanie do podwieczorku
14:00     14:15     Podwieczorek
14:15     16:00    

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich potrzeb i możliwości.
Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek).

Poszczególne godziny ramowego rozkładu dnia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji.
Zajęcia specjalistyczne odbywają się w ciągu 9 godzin pracy przedszkola.

 


 RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI STARSZYCH (5-6 lat)

PRZEBYWAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU 9 GODZIN 


 

7:00     8:00    

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy swobodne, spontaniczne.

8:00     8:20    

Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę).

8:20     8:30    

Przygotowanie do śniadania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych,
wdrażanie zasad higieny, kulturalnego zachowania i estetyki.

8:30     8:50     Śniadanie
8:50     10:50    

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą wg planów
miesięcznych, zgodnie z realizacją Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.
Działania plastyczno – konstrukcyjne. (w wolnym czasie zabawy swobodne)

10:50     11:50     Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.
11:50     12:00    

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne.

12:00     12:30     Obiad. Kształtowanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków.
12:30     13:00     Odpoczynek po obiedzie. Zajęcia relaksacyjne.
13:00     13:50    

Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia grafomotoryczne, utrwalanie poznanych
wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej
(ewentualne czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne w Sali.

13:50     14:00    

Przygotowanie do podwieczorku.

14:00     14:15     Podwieczorek
14:15     16:00    

Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez dostarczanie różnorodnych bodźców podnoszących jego kompetencje i umiejętności. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry i zabawy zbiorowe w małych zespołach lub indywidualne.

               

Poszczególne godziny ramowego rozkładu dnia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji.
Zajęcia specjalistyczne odbywają się w ciągu 9 godzin pracy przedszkola.